LUYỆN NGÓN

I. Warm Up fingerstyle exercises

20 bài tập cải thiện kỹ thuật tay trái và luyện ngón tay phải trong guitar

Bài tập do GuitarNick thực hiện và chia sẻ lên mạng có kèm TABLATURE

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

Warm Up fingerstyle exercise 1

Advertisement
 1. BÀI TẬP LUYỆN NGÓN: CHẠY 3 NOTE TRÊN 1 DÂY

  Việc tập luyện ngón là một điều BẮT BUỘC đối với những người chơi guitar. Dù cho bạn có mới bắt đầu tiếp xúc (Beginner) hay đã chơi vài chục năm (Master) thì sự khởi động các ngón tay bằng các bài tập (Warm Up) là tất/lẽ/dĩ/ngẫu.

  Tập ngón sẽ giúp cho các bạn cải thiện tốc độ khi chơi guitar, ngón tay của các bạn sẽ linh hoạt và khỏe khoắn hơn – TẬP NGÓN GIỐNG NHƯ ĐỨNG TẤN TRONG VÕ THUẬT.

  Phần bài tập tôi giới thiệu đến các bạn là một trong những bài luyện ngón lý thú mà tôi sưu tầm và lưu trữ từ website: http://WWW.GUITARHABITS.COM của tác giả KLAUS CROW.

  P/S: Bài tập này sử dụng Pick gẩy theo phương pháp 1 lên 1 xuống (Nghĩa là note đầu tiên bạn đánh sẽ dùng phím gẩy xuống thì note tiếp theo sẽ dùng phím gẩy lên lần lượt như vậy). Nếu bạn nào chỉ có đàn classic hoặc acoustic thì bỏ qua những bài tập liên quan đến đàn điện.

  EXERCISE #1 (E minor pattern)

  e:—————————————–0-10-12———————-|
  B:———————————0-8-10——————————-|
  G:————————-0-7-9—————————————-|
  D:—————–0-5-7————————————————|
  A:———0-5-7——————————————————–|
  E:–0-3-5—————————————————————|

  Ngược lại
  e:–12-10-0————————————————————-|
  B:———–10-8-0—————————————————–|
  G:——————–9-7-0———————————————|
  D:—————————–7-5-0————————————|
  A:————————————–7-5-0—————————|
  E:———————————————–5-3-0——————|

  EXERCISE #2

  e:———————————————————————-|
  B:———————————————————————-|
  G:———————————————————————-|
  D:———————————————————————-|
  A:——-1-2-4——-2-4-5——-3-4-6——-4-6-7——-5-6-8———-|
  E:-1-2-4——-2-4-5——-3-4-6——-4-6-7——-5-6-8———etc.—|

  Các dây cặp dây D&G; B&e cũng tương tự như vậy.

  EXERCISE #3

  e:———————————-1-3-4—4-3-1———————–|
  B:—————————-1-2-4—————-4-2-1—————-|
  G:———————1-3-4——————————4-3-1———|
  D:————–1-2-4———————————————etc.–|
  A:——-1-3-4———————————————————-|
  E:-1-2-4—————————————————————-|

  Tiếp tục bài tập bằng cách di chuyển sang ngăn (fret) tiếp theo
  E.g.: Tiếp tục 2-3-5 trên dây E
  và 2-4-5 trên dây A

  EXERCISE #4

  e:———————————–1-2-4—4-2-1———————-|
  B:—————————-1-2-4—————–4-2-1—————|
  G:———————1-2-4——————————-4-2-1——–|
  D:————–1-2-4———————————————etc.–|
  A:——-1-2-4———————————————————-|
  E:-1-2-4—————————————————————-|

  Tiếp tục bài tập bằng cách di chuyển sang ngăn (fret) tiếp theo

  EXERCISE #5

  e:———————————–1-3-4–4-3-1———————–|
  B:—————————-1-3-4—————-4-3-1—————-|
  G:———————1-3-4——————————4-3-1———|
  D:—————1-3-4——————————————-etc.—|
  A:——–1-3-4———————————————————|
  E:-1-3-4—————————————————————-|

  Tiếp tục bài tập bằng cách di chuyển sang ngăn (fret) tiếp theo

  EXERCISE #6 (in the key of G major or E minor)

  e:————————————7-8-10–10-8-7——————–|
  B:—————————-7-8-10—————–10-8-7————-|
  G:———————4-5-7———————————7-5-4——|
  D:————–4-5-7———————————————-etc.-|
  A:——-2-3-5———————————————————-|
  E:-2-3-5—————————————————————-|

  EXERCISE #7 (in the key of G major or E minor)

  e:———————————————5-7-8–8-7-5————-|
  B:————————————–5-7-8—————-8-7-5——|
  G:——————-2-4-5——-4-5-7—————————–etc.-|
  D:————-2-4-5——-4-5-7—————————————-|
  A:——-2-3-5———————————————————-|
  E:-2-3-5—————————————————————-|

  EXERCISE #8 (diminished scale)

  e:——————————–10-7-10-7-10-7————————|
  B:————————–6-9-6—————-9-6-9——————|
  G:——————-7-4-7—————————–4-7-4————|
  D:————-3-6-3—————————————–6-3-6——|
  A:——-5-2-5—————————————————–etc.-|
  E:-1-4-1—————————————————————-|

  EXERCISE #9 (diminished scale)

  e:———————————–7-8-10-10-8-7———————-|
  B:—————————-6-8-9—————–9-8-6—————|
  G:———————4-5-7——————————7-5-4———|
  D:————–3-5-6——————————————-etc.—-|
  A:——-2-3-5———————————————————-|
  E:-1-3-4—————————————————————-|

  EXERCISE #10

  e:———————————————————————-|
  B:———————————————————————-|
  G:———————————————————————-|
  D:———————————————————————-|
  A:———————————————————————-|
  E:-1-2-3-4—2-3-4-5—3-4-5-6—4-5-6-7—5-6-7-8—6-7-8-9–etc.——|

  Tiếp tục bài tập bằng cách di chuyển sang các dây khác.

  EXERCISE #11 (F Lydian mode – 3 notes per string)

  e:———————————–3-5-7–7-5-3———————–|
  B:—————————-3-5-6—————-6-5-3—————-|
  G:———————2-4-5——————————5-4-2———|
  D:————–2-3-5——————————————–etc.—|
  A:——-2-3-5———————————————————-|
  E:-1-3-5—————————————————————-|

  EXERCISE #12 (G Mixolydian mode – 3 notes per string)

  e:———————————–5-7-8–8-7-5———————–|
  B:—————————-5-6-8—————-8-6-5—————-|
  G:———————4-5-7——————————7-5-4———|
  D:————–3-5-7——————————————–etc.—|
  A:——-3-5-7———————————————————-|
  E:-3-5-7—————————————————————-|

  EXERCISE #13 (A Aeolian mode – 3 notes per string)

  e:———————————7-8-10–10-8-7———————–|
  B:————————–6-8-10—————-10-8-6—————-|
  G:——————-5-7-9——————————-9-7-5———-|
  D:————-5-7-9——————————————-etc.—–|
  A:——-5-7-8———————————————————-|
  E:-5-7-8—————————————————————-|

  EXERCISE #14 (B Locrian mode – 3 notes per string)

  e:—————————————8-10-12–12-10-8—————|
  B:——————————8-10-12——————-12-10-8——-|
  G:———————-7-9-10————————————etc.–|
  D:—————7-9-10————————————————-|
  A:——–7-8-10——————————————————–|
  E:-7-8-10—————————————————————|

  EXERCISE #15 (C Ionian mode – 3 notes per string)

  e:——————————————-10-12-13–13-12-10———|
  B:———————————-10-12-13———————etc.—|
  G:————————-9-10-12————————————–|
  D:—————–9-10-12———————————————-|
  A:———8-10-12——————————————————|
  E:-8-10-12————————————————————–|

  EXERCISE #16 (D Dorian mode – 3 notes per string)

  e:———————————————-12-13-15–15-13-12——|
  B:————————————-12-13-15——————–etc.-|
  G:—————————-10-12-14———————————-|
  D:——————-10-12-14——————————————-|
  A:———-10-12-14—————————————————-|
  E:-10-12-13————————————————————-|

  EXERCISE #17 (E Phrygian mode – 3 notes per string)

  e:———————————————-13-15-17–17-15-13——|
  B:————————————-13-15-17——————–etc.-|
  G:—————————-12-14-16———————————-|
  D:——————-12-14-15——————————————-|
  A:———-12-14-15—————————————————-|
  E:-12-13-15————————————————————-|

  EXERCISE #18 (stretch exercise)

  e:———————————1-3-5–5-3-1————————-|
  B:—————————1-3-5—————5-3-1——————|
  G:——————–1-3-5—————————-5-3-1————|
  D:————–1-3-5—————————————-5-3-1——|
  A:——-1-3-5—————————————————–etc.-|
  E:-1-3-5—————————————————————-|

  Tiếp tục bài tập bằng cách di chuyển sang ngăn (fret) tiếp theo
  E.g.: Ví dụ 2-4-6, 2-4-6, 2-4-6, etc.

  EXERCISE #19

  e:———————————-5-7-8——————————-|
  B:—————————-5-7-8————————————-|
  G:———————2-4-5————–7-9-10————————|
  D:————–2-4-5—————————–7-9-10—————-|
  A:——-5-7-8———————————————————-|
  E:-5-7-8—————————————————————-|

  EXERCISE #20 (string skipping)

  e:———————————————-3-5-7–7-5-3————|
  B:———————————3-5-7—————————etc.-|
  G:——————–3-5-7————–3-5-7—————7-5-3——|
  D:——-3-5-7————–3-5-7—————————————|
  A:————–3-5-7—————————————————|
  E:-3-5-7—————————————————————-|

  EXERCISE #21 ( A pentatonic )

  e:—————————————11-12-15–15-12-11————-|
  B:——————————10-13-15——————–15-13-etc.–|
  G:———————–8-9-12—————————————–|
  D:—————7-10-12————————————————|
  A:——–6-7-10——————————————————–|
  E:-5-8-10—————————————————————|

  (c)Hình Như Là

 2. [03/10/13]BÀI TẬP LUYỆN NGÓN: CHẠY 3 NOTE TRÊN 1 DÂY PHẦN 2

  Phần bài tập tôi giới thiệu đến các bạn là một trong những bài luyện ngón lý thú mà tôi sưu tầm và lưu trữ từ website: http://WWW.GUITARHABITS.COM của tác giả KLAUS CROW.

  EXERCISE #1(in the key of E minor)

  e:——————————————-0-3-5/6———————|
  B:———————————–0-3-5——————————-|
  G:—————————0-2-4—————————————|
  D:——————-0-1-2———————————————–|
  A:———–0-5-7——————————————————-|
  E:–0-10-12————————————————————–|

  EXERCISE #2(E blues pattern)

  e:–7-6-5—————————————————————-|
  B:———–5-4-3——————————————————-|
  G:——————–4-3-2———————————————-|
  D:—————————–7-6-5————————————-|
  A:————————————–7-6-5—————————-|
  E:———————————————–5-4-3p0—————–|

  EXERCISE #3(A diminished pattern)

  e:——————————————–11-12-14——————-|
  B:———————————-10-12-13—————————–|
  G:————————–8-9-11—————————————|
  D:—————–7-9-10————————————————|
  A:———6-7-9———————————————————|
  E:–5-7-8—————————————————————-|

  EXERCISE #4(in the key of G)

  e:——————————————5-6-7/10———————|
  B:———————————-5-7-8——————————–|
  G:————————–2-3-4—————————————-|
  D:——————2-4-5————————————————|
  A:———-3-4-5——————————————————–|
  E:–3-6-7—————————————————————-|

  EXERCISE #5(in the key of G minor or G5)

  e:–3-5-3—————————————————————-|
  B:———–6-3-6——————————————————-|
  G:——————–5-7-5———————————————-|
  D:—————————–8-5-8————————————-|
  A:————————————–8-10-8—————————|
  E:———————————————–10-8-10—-6-8-6/3——|

  EXERCISE #6(in the key of F minor or F5)

  e:——————————————6-8-8/11/13——————|
  B:———————————–6-9-6——————————-|
  G:————————–3-5-5/8————————————–|
  D:——————-3-6-3———————————————–|
  A:———-1-3-3/6——————————————————|
  E:–1-4-1—————————————————————-|

  EXERCISE #7(A major blues pattern)

  e:–8-9-5—————————————————————-|
  B:———–7-8-5——————————————————-|
  G:——————–5-6-2———————————————-|
  D:—————————–4-5-2————————————-|
  A:————————————–6-7-3—————————-|
  E:———————————————–7-8-5——————-|

  EXERCISE #8(in the key of E minor or E5)

  e:———————————————————————–|
  B:———————————————————————–|
  G:———————————————————————–|
  D:———————————————————————–|
  A:———0-2-3———–2-3-5———3-5-7———5-7-9————-|
  E:–0-2-3———–2-3-5———3-5-7———5-7-8——————–|

  e:———————————————————————–|
  B:———————————————————————–|
  G:———————————————————————–|
  D:———————————————————————–|
  A:———-7-9-10———–9-10-12———–10-12-14——————|
  E:–7-8-10———-8-10-12———–10-12-14—————————|

  e:——————————————————17-19–20\22—–|
  B:——————————————–17-19-20——————-|
  G:———————————14-16-17——————————|
  D:———————–14-16-17—————————————-|
  A:————12-14-15—————————————————|
  E:–12-14-15————————————————————-|

  EXERCISE #9(in the key of B minor, Bmb5, or B5)

  e:———————————————–13-15-14—————-|
  B:————————————-12-15-14———–12————-|
  G:—————————10-12-11————————————|
  D:——————9-12-11———————————————-|
  A:———-8-10-9——————————————————-|
  E:–7-10-9—————————————————————|

  EXERCISE #10(in the key of A5)

  e:——————————————2-4-5————————|
  B:———————————-1-3-4——————————–|
  G:————————–2-4-5—————————————-|
  D:——————2-4-5————————————————|
  A:———-3-5-6——————————————————–|
  E:–5-7-8—————————————————————-|

  EXERCISE #11(in the key of E minor or E5)

  e:———–3-5-7————-5-7-8———-7-8-10———–8-10-12—|
  B:–3-5-7————-5-7-8———–7-8-10———-8-10-12————|
  G:———————————————————————–|
  D:———————————————————————–|
  A:———————————————————————–|
  E:———————————————————————–|

  e:–10-8-7—————————————————————|
  B:———-10-8-7——————————————————-|
  G:——————–7-5-4———————————————-|
  D:—————————–7-5-4————————————-|
  A:————————————–5-3-2—————————-|
  E:———————————————–5-3-2p0—————–|

  EXERCISE #12(blues pattern in the key of E minor, E5 or E7)

  e:——————————————–10-11-12——————-|
  B:———————————-10-11-12————10-11-12———|
  G:————————–7-8-9—————————————-|
  D:—————–7-8-9————————————————-|
  A:———5-6-7———————————————————|
  E:–5-6-7—————————————————————-|

  e:———————————————————————–|
  B:———————————————————————–|
  G:-12-13-14————————————————————–|
  D:————12-13-14————10-11-12——————————-|
  A:———————-12-13-14———–10-11-12———————-|
  E:—————————————————-10-11-12———–|

  (c)Hình Như Là

 3. BÀI TẬP LUYỆN NGÓN: CHẠY 2 NOTE TRÊN 1 DÂY.

  Phần bài tập tôi giới thiệu đến các bạn là một trong những bài luyện ngón lý thú mà tôi sưu tầm và lưu trữ từ website: http://WWW.GUITARHABITS.COM của tác giả KLAUS CROW.

  EXERCISE #1 (A minor pentatonic)

  e——————————————————————–5–8-|
  B————————————————–5–8——–5–8——-|
  G——————————–5–7——–5–7——–5–7————-|
  D————-5–7——–5–7———5–7——————————-|
  A——-5–7——–5–7————————————————–|
  E-5–8——————————————————————–|

  EXERCISE #2 (played over a Gmaj7 chord)

  e——————————————-7–10————————-|
  B———————————–7–8———————————-|
  G—————————4–7——————————————|
  D——————-4–5————————————————–|
  A———–2–5———————————————————-|
  E—2–3——————————————————————|

  EXERCISE #3 (A minor pentatonic)

  e—————————-8–10—————————————-|
  B———————-8–10——-8–10———————————-|
  G—————–5–7——————-7–9—————————–|
  D————5–7—————————–10–12———————-|
  A——-3–5—————————————–10–12——–10–12-|
  E–3–5—————————————————–10–12——–|

  EXERCISE #4 (whole tone lick played over G7#5)

  e——————————————-9–11————————-|
  B———————————–8–10———————————|
  G—————————6–8——————————————|
  D——————-5–7————————————————–|
  A———–4–6———————————————————-|
  E—3–5——————————————————————|

  EXERCISE #5 (played over a Dmin9 chord)

  e———————————12–13———————————-|
  B————————10–11————10–11————————-|
  G—————-9–10——————————9–10—————–|
  D———7–8———————————————-7–8———-|
  A–7–8————————————————————-7–8–|
  E————————————————————————-|

  EXERCISE #6 (E minor pentatonic)

  e–5–3——7–5——10–7——-12–10——–15–12——–15–12—–|
  B——-5–3——8–5——-10–8——–12–10——–15–12————|
  G————————————————————————-|
  D————————————————————————-|
  A————————————————————————-|
  E————————————————————————-|

  EXERCISE #7 (key of Em)

  e——————————————2–3—————————|
  B—————————3–5——3–5——3–5———————-|
  G————4–5——4–5——4–5—————–4–5—————-|
  D——-5–7——5–7————————————–5–7———-|
  A–7–9———————————————————–5–7—-|
  E————————————————————————-|

  EXERCISE #8 (key of G major or E minor)

  e——————————————————————-10-12\15-|
  B————————————————————-10-12———-|
  G——————————————————–9-12—————-|
  D———2-5———5-7———–7-9————-9-12———————|
  A—–2-5———5-7———-7-10———–10-12————————–|
  E-3-5———5-7———7-10———-10-12——————————–|

  EXERCISE #9 (B minor pentatonic)

  e————————————7-10———————————-|
  B————————–7-10—————-7-10————————|
  G—————–7-9———–7-9——-7-9————7-9—————|
  D——–7-9———-7-9—————————7-9———–7-9——|
  A————7-9———————————————7-9———–|
  E–7-10—————————————————————7-10-|

  EXERCISE #10 (played over a Gmaj7 chord)

  e——————————————-10–14————————-|
  B———————————–8–12———————————-|
  G—————————7–11——————————————|
  D——————-5–9—————————————————|
  A———–5–9———————————————————–|
  E—3–7——————————————————————-|

  (c)Hình Như Là

 4. Lường thị thuý

  Đồng ý

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: