Daily Archives: 11/08/2015

Viral Marketing 4: Buzz Marketing (By BrandsVietNam) – 4dummies.info

Viral Marketing 4: Buzz Marketing (By BrandsVietNam)

4dummies.info 

Series các Video về chủ đề Viral Marketing được sản xuất bởi BrandsVietnam.com

Được tôi lưu trữ nhằm mục đích chia sẻ và tham khảo cho các bạn yêu thích Marketing.

Hình Như Là – www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.facebook.com/4dummies.info

Viral Marketing 3: Made to Stick (By BrandsVietNam) – 4dummies.info

Viral Marketing 3: Made to Stick (By BrandsVietNam)

4dummies.info

Series các Video về chủ đề Viral Marketing được sản xuất bởi BrandsVietnam.com

Được tôi lưu trữ nhằm mục đích chia sẻ và tham khảo cho các bạn yêu thích Marketing.

Hình Như Là – www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.facebook.com/4dummies.info

Viral Marketing 2: Word of Mouth (By BrandsVietNam) – 4dummies.info

Viral Marketing 2: Word of Mouth (By BrandsVietNam)

4dummies.info 

Series các Video về chủ đề Viral Marketing được sản xuất bởi BrandsVietnam.com

Được tôi lưu trữ nhằm mục đích chia sẻ và tham khảo cho các bạn yêu thích Marketing.

Hình Như Là – www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.facebook.com/4dummies.info

Viral Marketing 1: Contagious (By BrandsVietNam) – 4dummies.info

Viral Marketing 1: Contagious (By BrandsVietNam)

4dummies.info 

Series các Video về chủ đề Viral Marketing được sản xuất bởi BrandsVietnam.com

Được tôi lưu trữ nhằm mục đích chia sẻ và tham khảo cho các bạn yêu thích Marketing.

Hình Như Là – www.4dummies.info
http://www.ghita.vn
http://www.facebook.com/4dummies.info

%d người thích bài này: