Daily Archives: 25/06/2015

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 4

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 4

4dummies.info

Maj 7 Chord – Minor 7 – Dom7 (seven chords) Root on 4 String

Thế bấm các hợp âm gia đình nhà 7 với nốt gốc trên dây D

Fmaj7: XX3555

Fm7: XX3544

F7: XX3545

Muốn tìm hợp âm khác cứ giữ nguyên thế mà di chuyển, sử dụng ngón trỏ làm ngón tìm nốt gốc của hợp âm

Tham khảo thêm:

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 5

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 6

Hình Như Là – http://www.4dummies.info
http://www.facebook.com/4dummies.info

Advertisement

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 5

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 5

4dummies.info

Maj 7 Chord – Minor 7 – Dom7 (seven chords) Root on 5 String

Thế bấm các hợp âm gia đình nhà 7 với nốt gốc trên dây A

Cmaj7: X3545X

Cm7: X3534X

C7: X3535X

Muốn tìm hợp âm khác cứ giữ nguyên thế mà di chuyển, sử dụng ngón trỏ làm ngón tìm nốt gốc của hợp âm

Tham khảo thêm:

Hợp âm Maj7 – Hợp âm Minor7 – Hợp âm 7 Guitar nốt gốc trên dây số 6

Hình Như Là – http://www.4dummies.info
http://www.facebook.com/4dummies.info

%d người thích bài này: