Riêng Tư: Truyện Kiều – Tác phẩm văn học vĩ đại

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

About Hình Như Là

Xin đừng tìm biết rõ chàng ta - Nhân loại xem rằng dễ xấu xa Có đến mà yêu thì hãy đến Xem đầu mây gợn, mắt mây qua.

Posted on 15/08/2014, in Ấm Chén and tagged . Bookmark the permalink. Nhập mật khẩu để xem bình luận..

Bài viết này được bảo vệ bằng mật khẩu. Nhập mật khẩu để xem bình luận.